Hur vara innovativ?

Hur vara innovativ?

Innovering sker ofta i samarbete mellan forskning, samhälleliga institutioner och företag. Det är dock viktigt att förstå, att innovation inte är synonymt med uppfinning. En uppfinning kan vara rent teknisk, men en innovation är en uppfinning implementerad, satt i verket och tillämpad. Det innebär att uppfinningen kommer människor och samhälle till nytta. Från ett affärsmässigt perspektiv kan man hävda att en uppfinning blir en innovation när den blir en handelsvara, det vill säga, får ett värde på en marknad.

Ofta föds uppfinningar från ett upplevt eller observerat problem. Då har ett behovssegment redan identifierats, och vi har en innovation i vardande. Om målgruppen eller målverksamheten för uppfinningen är oklar, måste en plan upprättas för hur den ska kunna förvandlas till en innovation.

Hur ska då Oppfinnar-Jocke gå tillväga, för att göra sin fina uppfinning till en innovation? Här gäller det att bli en observatör av omgivning, mänskligt beteende och händelser. Omvärldsanalys är a och o för att förstå vilken uppgift en uppfinning kan fylla i praktiken. Saker att ta fasta på är vad för möjligheter som till exempel värderings- och attitydmässiga förändringar erbjuder. Ökad miljömedvetenhet är ett möjligt spår att följa här. Trender är ett annat, hälsa ännu ett.

Man kan också studera brister i processer av olika slag, och fundera om ens uppfinning kan bidra med något här. Förändringar i exempelvis lagstiftning kan också erbjuda gyllene tillfällen till innovation. Ett exempel är GDPR-lagstiftningen, där dataskyddskonsulter flitigt börjat anlitas för att se över informationssäkerheten hos företag och andra aktörer som upprätthåller databaser med kund- och medlemsuppgifter.

Medan en uppfinning kan födas mer eller mindre i isolation från omvärlden, kan en innovation aldrig göra det. Det krävs samarbete och interaktion. Beroende på projekt, kan det handla om seminarier i forskningssamarbeten, till letandet av finansiärer, till medvetandegörande i media och annan offentlighet.

startit