Hållbar utveckling för en bättre värld

Hållbar utveckling för en bättre värld

Vi måste leva mer hållbart om mänskligheten ska ha en framtid. I och med industrialismen och vårt moderna levnadssätt lever vi över jordklotets tillgångar. Allt som produceras och konsumeras sätter ekologiska avtryck och det blir inget kvar till kommande generationer. Världens ledare har diskuterat detta problem och begreppet ”Hållbar utveckling” infördes av Lester Brown och fick internationell spridning genom Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid” 1987. Begreppet definierades så här: ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” Den 25 september 2015 antog FN Agenda 2030 med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling, ett mycket ambitiöst projekt. I Sverige ansvarar Miljödepartementet för miljö- och klimatfrågorna och att målen ska nås. Den ideella organisationen Svenska FN-förbundet verkar för att stärka FN och arbetar lokalt och globalt för en bättre värld.

Tre dimensioner av hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling innehåller tre dimensioner, nämligen social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Den sociala hållbarheten handlar om att människor ska leva i trygghet och åtnjuta sociala och demokratiska rättigheter och jämställdhet. Den ekonomiska hållbarheten handlar om att den ekonomiska tillväxten inte ska ha negativ inverkan på människorna och miljön. Alla ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Den ekologiska och miljömässiga hållbarheten handlar om att bevara naturen med rent vatten, ren luft och biologisk mångfald. Att minska elförbrukningen är en bra åtgärd. Med Tibbers smarta app får du bra hjälp med att både köpa förnybar el och att spara el. Du kan även köpa laddboxar till elbilar och andra användbara prylar för att spara el i hemmet. Konsumentorganisationen Elbil Sverige vill främja användningen av elfordon. En organisation som vill uppmärksamma miljöfrågorna är Naturskyddsföreningen, de vill påverka bland annat genom att delta i samhällsdebatten. Alla kan bidra på sitt sätt för ett hållbart samhälle.

startit