En samlingsplats för tre av framtidens viktiga ämnesområden

En samlingsplats för tre av framtidens viktiga ämnesområden

Swedish Academic Collaboration Forum, eller sacf, som det förkortas är en samlingsplats för hållbar utveckling, livsvetenskap och innovation.

– Hållbar utveckling handlar enligt kth.se om utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I detta begrepp finns två grundläggande koncept: Dels är det behov, vilket i det här fallet främst handlar om de grundläggande behoven hos världens fattigaste människor. Begränsningar handlar om ekosystemets möjligheter att möta våra behov, våra nuvarande och framtida behov.

– Livsvetenskap ägnar sig åt studiet av biologiskt liv. I detta ingår studiet av levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Det är en tvärvetenskaplig forskningsgren, där ett flertal sub-områden ingår, bland annat biologi, medicin och ekologi.

– Innovation betyder kort och gott en ny idé. Det härstammar från latinets ”innovare”, som betyder ”att förnya”. Innovation kan appliceras inom en mängd olika områden, såsom exempelvis i form av en produkt, lösning eller en tjänst. Likaså kan det röra sig om en kemisk formel eller teknologi. Definitionen av att idén är ny innebär att den inte har tänkts ut tidigare av någon annan officiellt.

Dessa ämnesområden går att lära sig mer om, med fördel genom så kallad blended learning eller ”blandade lärmiljöer”, på svenska. Blended learning är en kombination mellan olika sätt för lärande. Det kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Där finns safd.se som en viktig kunskapsbas för datormedierade aktiviteter. Kombinationen av dessa två, klassrumsmetoder och datormedierade aktiviteter, utgör ett mycket effektivt sätt för inlärning.

Hållbar utveckling, livsvetenskap och innovation går hand i hand, så det är logiskt att de samlas under samma ”tak” på sacf’s hemsida. Innovation krävs för att vi ska kunna ta vårt samhälle från där vi är idag mot en mer hållbar utveckling. Det är nödvändigt för att vi fortsatt ska kunna hålla en hög levnadsstandard utan att äventyra för kommande generationer. För att kunna sätta ut en riktning för innovationer så behövs livsvetenskap. Vi behöver ha all kunskap om biologiskt liv vi kan tänkas kunna få tag i. Livsvetenskapen ger oss en kunskapsbas för att kunna tänka och planera för hållbar utveckling. Det finns en synergieffekt mellan dessa tre.

Söker man på Swedish Academic Collaboration Forum på webben så hamnar man även på Stockholms Universitets hemsida. Där berättas om ett initiativ som är ett ”försök att främja internationella akademiska samarbeten”. Genom detta vill man göra det möjligt för forskare och forskarstuderande att närma sig och komma in i forskningsvärlden på ett globalt plan. I initiativet ingår sex ledande svenska universitet. Tillsammans bedriver de seminarier inom forskning och högre utbildning i ett antal utvalda länder. Detta har man valt att kalla Swedish Academic Collaboration Forum.

Det är väl värt tiden att läsa mer på sacf.se och lära sig mer om dessa ämnesområden. Utbudet på information är stort och av hög kvalitet. Hållbar utveckling, livsvetenskap och innovation är viktiga begrepp när vi formar vår framtid.

startit