Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling: Agenda 2030

Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling: Agenda 2030

FN:s generalförsamling antog 2015 globala mål för hållbar utveckling. Målen går under namnet Agenda 2030 och är 17 till antalet. Målen omspänner ett flertal områden som är förutsättningar för ett gott liv, ur socioekonomiska, rättsliga och ekologiska aspekter. I det följande kommer några exempel:

Ett mål är att utrota hungern. Detta mål innefattar en tryggad livsmedelsförsörjning och främjandet av ett hållbart jordbruk. 850 miljoner människor går idag hungriga i världen. Det innebär konsekvenser för många länders möjligheter att utvecklas, samtidigt som det är en stor katastrof på det mänskliga planet.

Ett annat mål är hållbara städer och samhällen. De ska vara säkra, motståndskraftiga och inkluderande. En viktig anledning att fokusera på städer är den framrusande urbaniseringen, som ställer helt nya krav på hållbarhet, ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. Några utmaningar är till exempel avfallshantering, energiförsörjning och trygghet.

Ett tredje exempel på de mål Agenda 2030 fastställer är fredliga och inkluderande samhällen. Detta innebär bland annat att de statliga institutionerna skall kunna garantera rättvisa, effektivitet och frånvaro av korruption. Frihet från våld, både i hemmet och föranlett av konflikter, ska minskas och förebyggas.

startit