Rent vatten – en innovation som räddar liv

Rent vatten – en innovation som räddar liv

Ett av de mest fundamentala behoven för människor är tillgången till rent vatten. Av vår planets dryga sju miljarder invånare saknar idag en sjättedel rent vatten. Förorenat vatten orsakar sjukdomar och försvårar livet helhetsmässigt. De flesta som dör på grund av smutsigt dricksvatten är barn som bor söder om Sahara. Den vanligaste sjukdomen förorsakad av smutsigt vatten är diarré.

Olika vattenreningsinnovationer är av avgörande betydelse för överlevnaden av ett stort antal människor. Renandet är en komplicerad process, där det gäller att avlägsna partiklar, organismer och andra farliga ämnen från vattnet för att det ska bli drickbart. I naturliga förhållanden äger vattenrenandet rum i takt med naturens eget kretslopp, men det tar mycket lång tid, rentav upp till decennier. För att förse moderna samhällen med rent dricksvatten krävs ett snabbare förlopp. Vattenreningsverket renar vattnet i en procedur som liknar naturens, men som bara tar cirka 12 timmar. Det finns dock olika tekniker för att rena dricksvatten.

Historiskt sett har innovationer på vattenreningsområdet bidragit till att livslängden och livskvalitén ökat bland människor. Utmaningen idag och i framtiden är att se till att allt fler drar nytta av dessa innovationer. Framförallt gäller detta utvecklingsländer, där tillgången på rent vatten kan vara obefintlig.

startit